Plánování a výstavba dopravní infratruktury v ČR

PRŮHLEDNÁ DOPRAVA

Jak jsou vybírány, připravovány a realizovány velké především silniční stavby v ČR? Jak jsou tyto procesy kontrolovány?
Jak probíhá veřejná zakázka na dálniční stavbu a jaká existují úskalí tohoto procesu?
Má státní investor nastaveno funkční projektové řízení tak, aby stavba byla připravena a realizována co nejefektivněji, nejlevněji a v nejkratším možném termínu?

Kdo a jak řídí a kontroluje nominace a práci členů správních a dozorčích rad státních organizací a firem ve vlastnictví státu?
Existují jasná pravidla a funkční politika pro nominace do těchto orgánů?
Kdo jsou lidé, kteří v kontrolních orgánech rozhodují? Nedochází u nich ke střetům zájmů či politickému tlaku?

Resort dopravy hospodaří s jedním z největších podílů na veřejných prostředcích. Zároveň je jedním z největších příjemců evropských dotací. Prostřednictvím svých investorských organizací (ŘSD, SŽDC, ŘVC) tak patří i mezi největší zadavatele veřejných zakázek v České republice.

Opakovaně se však ukazuje, že stát dosud nedokáže plánovat a připravovat velké dopravní stavby, vykupovat pozemky a dokončovat stavby v termínu. Proces přípravy a realizace stavby trvá v mnoha případech extrémně dlouhou dobu, je provázen komplikacemi při povolovacích řízeních, chybami a nejasnostmi v zadávacích dokumentacích k veřejným zakázkám, často se zbytečně přísnými požadavky pro uchazeče a jednostrannými kritérii pro hodnocení. Setkáváme se s „neočekávanými“ problémy při samotné realizaci projektu. V případě výstavby dálnic a rychlostních silnic je tento stav téměř pravidlem.

Těmto problémům a otázkám se věnuje od roku 2014 projekt Průhledná doprava (Monitoring a prosazování dobré správy v investičních aktivitách Ministerstva dopravy).

Naším cílem je navrhnout a předložit soubor opatření pro změnu procesů na Ministerstvu dopravy a v jemu podřízených institucích a společnostech. Chceme tak přispět k zavedení principů dobré veřejné správy v resortu dopravy. Mezi tyto principy a podmínky patří hospodárné a efektivní plánování, příprava a realizace dopravních staveb; otevřené a transparentní zadávání veřejných zakázek; transparentní vlastnická politika a nominační procesy do kontrolních orgánů státem zřizovaných organizací a státních podniků.

Na stránkách projektu zveřejňujeme zpracované materiály - analýzy a studie, zjištění, doporučení, novinky k tématům i z médií.

Projekt realizuje Dopravní federace ve spolupráci s organizacemi Oživení, Frank Bold a Naši politici.

 


CENA DÁLNIC

V letech 2008-2010 se na problematiku financování a realizace dopravních staveb v ČR zaměřil společný projekt několika nevládních organizací s názvem Cena dálnic, který vznikl z iniciativy Ekologického právního servisu (dnes Frank Bold). Cílem projektu bylo přispět k hledání skutečných důvodů předražování a zdržování silničních staveb v ČR. Prostřednictvím analýz, rešerší a případových studií byly veřejnosti předávány zkušenosti s procesem financování a plánování dálničních staveb, jak jsme je získali dlouholetým monitorováním činnosti státních orgánů v této oblasti.

Smyslem projektu bylo analyzovat a zveřejňovat PROČ:

Doporučení vyplývající z našich analýz a nejlepších příkladů ze zahraničí jsme prosazovali v diskusích s poslanci, vedením ministerstva dopravy, zástupci krajů, starosty obcí i ve sdělovacích prostředcích.

Více informací a výstupů k projektu můžete získat na těchto webových stránkách http://cenadalnic.oziveni.cz/.

 

 

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy