Aktuality

29. 7. 2016 / Tisková zpráva Dopravní federace NNO a Naši politici, o.s.
Tři studie problematických dálničních staveb, Desatero problémů a zároveň doporučení či výzva ministrovi dopravy – to jsou některé výsledky více než rok trvajících snah iniciativy Průhledná doprava (www.pruhlednadoprava.cz) upozornit na dlouhodobé systémové problémy dopravních investic a navrhnout možná řešení k nápravě. Některé návrhy se setkaly s kladnou odezvou a opatření se již zavádějí do praxe. Prostřednictvím Analýz a doporučení ke zlepšení procesu nominací a vlastnické politiky státu vůči svým podnikům a organizacím pak Průhledná doprava přispěla také ke schválení věcného záměru zákona o nominačním procesu vládou v červnu tohoto roku. »
26. 7. 2016 / Tisková zpráva Dopravní federace a Oživení
Správce stavby nebo také projektový manažer je významná funkce při výstavbě dopravních staveb. Předpokládají ji mezinárodní smluvní vzory FIDIC, podle kterých se v ČR staví např. dálniční tahy. V českých podmínkách má však správce stavby poněkud jiné postavení, než právě FIDIC doporučuje. Iniciativa proto navrhuje několik možností, jak by správce stavby mohl na stavbách nejen dálnic v Česku fungovat (3). ŘSD by podle těchto návrhů mělo vyzkoušet více variant nastavení této funkce, které zaručí kvalitnější řízení stavebních prací než jak je tomu dnes. »
30. 6. 2016 / Tisková zpráva Dopravní federace NNO, Frank Bold a Naši politici
Manažer zodpovědný za podezřelé zakázky, trestně stíhaný politik či úředník ve střetu zájmů. V Českých drahách a jejich dceřiné společnosti ČD Cargo končí často nepříliš důvěryhodní lidé. Nevládní organizace navrhují ministerstvu dopravy nečekat na nový zákon, který stejně většinu problémů nevyřeší. »
28. 6. 2016 / Tisková zpráva Dopravní federace a Zeleného kruhu
Poslanci v nejbližších dnech projednají vládní novelu zákona o posuzování vlivu na životní prostředí (EIA). Ta pro 10 dopravních staveb zavádí výjimku z posouzení a vyřazuje z něj obce a veřejnost. Odůvodněním je pomalé povolování strategických dopravních staveb. Současný návrh je však v rozporu s českou Ústavou a evropskou legislativou a hrozí tak pozastavení financování z evropských fondů. »
10. 5. 2016 / Tisková zpráva Zeleného kruhu a Dopravní federace
Ministři budou zítra jednat o speciální novele zákona o posuzování vlivu na životní prostředí. Jejím účelem je 11 nejdůležitějším dopravním stavbám udělit rychle ověřovací stanovisko a nečekat na nový posudek EIA. Vládní návrh je ovšem v přímém rozporu s evropskou legislativou, popírá její smysl i cíl. To může být důvodem pro zastavení financování staveb z fondů EU. »
12. 4. 2016 / Tisková zpráva Dopravní federace a Oživení
Výzva Průhledná doprava pro ministra dopravy, kterou dnes zveřejňují nevládní organizace Dopravní federace a Oživení, ukazuje na vybrané problémy při přípravě a realizaci dopravních staveb v ČR a možnosti jejich řešení, která lze v krátké době realizovat. »
25. 2. 2016 / Společná tisková zpráva Dopravní federace NNO, Frank Bold a Naši politici
Nevládní organizace spojené v iniciativě „Průhledná doprava“ navrhují zavést vlastnickou politiku státu pro jednotlivé podniky a organizace, transparentní systém nominací a kontrolní orgán pro ŘSD. Jsou přesvědčeny, že tato opatření napomohou řešení některých systémových problémů, se kterými se potýkají státem vlastněné podniky a podřízené organizace v resortu dopravy. »
5. 8. 2015 / Tisková zpráva Dopravní federace a Oživení
Osmiletým zpožděním, nekvalitní projektovou dokumentací, krátkou dobou záruky na dílo, dozorem stavby, který je ve střetu zájmů - tak začala stavba nového úseku dálnice D1 mezi Přerovem a Lipníkem nad Bečvou. Příčiny problémů vidí neziskové organizace především v nekompetentnosti investora a nepřipravenosti stavby. Výsledkem může být prodlužování doby výstavby, nízká kvalita a vysoké náklady stavby. »
27. 7. 2015 / Tisková zpráva Dopravní federace
V souvislosti s tragickou nehodou ve Studénce dnes vyzvala Dopravní federace neziskových organizací premiéra a místopředsedy vlády otevřeným dopisem, aby do rozhodnutí o budoucí podobě mýtného systému pro nákladní dopravu vláda zapracovala požadavek na zpoplatnění všech silnic 1. třídy a vybraných silnic 2. a 3. třídy. Jen tak je možné omezit motivaci některých řidičů nákladních vozidel k objíždění zpoplatněných dálničních úseků po menších silnicích, kam nepatří. O nastavení mýtného systému po roce 2016 bude vláda jednat týden po neštěstí – ve středu 29. července (1). »
21. 7. 2015 / Tisková zpráva Zeleného kruhu, Hnutí Duha, Nesehnutí, Dopravní federace
Návrh Ministerstva pro místní rozvoj na zásadní novelu stavebního zákona zavádí řadu složitých výjimek a nových úředních postupů, kterými komplikuje rozhodování, snižuje jeho průhlednost, výrazně omezuje práva občanů a posiluje postavení kontroverzních autorizovaných inspektorů. Ekologické organizace varují, že výsledkem bude zmatek, nejistota a v konečném důsledku zpomalení rozhodování a spousta soudních sporů. »
20. 5. 2015 / Tisková zpráva Zeleného kruhu a Dopravní federace
Poslanci dnes zamítli poslanecký pozměňovací návrh k novele zákona o veřejném zdraví, který by fakticky zrušil zákonné limity hluku ve vnějším prostředí. Stovky tisíc lidí postižených nadměrným hlukem z dopravy tak mají nadále šanci postupně dosáhnout nápravy a ochránit tak své zdraví. Také nově připravované stavby nadále musí limity respektovat. »
24. 3. 2015 / Tisková zpráva Dopravní federace
Ministr dopravy v těchto dnech připravil pro vládu dlouho očekávaný Koncept řešení mýtného systému po roce 2016. Bez širší diskuse a s použitím nepřesných argumentů v něm ministerstvo odmítá možnost rozšířit zpoplatnění na silnice nižších tříd. Čekají na to přitom desítky obcí zatížené nákladní dopravou. Pokud jde o samotnou soutěž na nového provozovatele mýta a aktuální návrh ministra na prozatímní prodloužení smlouvy s firmou Kapsch, stát by si měl dobře promyslet, jak zajistí skutečně otevřený a transparentní tendr na nového provozovatele mýta, aby se neopakovala situace z roku 2005. »
23. 3. 2015 / Tisková zpráva Hnutí DUHA a Dopravní federace
Zítra proběhne klíčové jednání Rady EU o reformě evropské politiky v oblasti biopaliv. Ekologické organizace Dopravní federace a Hnutí DUHA apelují dopisem na ministra průmyslu a obchodu J. Mládka (ČSSD) a ministra životního prostředí R. Brabce (ANO), kteří jsou za věc odpovědni, aby zmírnili nynější negativní vliv biopaliv na životní prostředí. ČR dosud pozitivní změny v nakládání s biopalivy v EU blokuje. »
2. 3. 2015 / Tisková zpráva Dopravní federace a Našich Politiků o.s.
Dopravní federace dlouhodobě poukazuje na plýtvání veřejnými prostředky a problémy při realizaci veřejných zakázek na dopravní projekty. Jednou z příčin je špatná funkce dozorčích rad a představenstev ve firmách vlastněných státem. V těchto kontrolních orgánech zasedá velké množství politicky nominovaných členů, místo aby byla upřednostněna odbornost nominantů. Příkladem může být správní rada Správy železniční dopravní cesty (SŽDC), jejíž všech 6 členů je spojeno s politickými stranami. Analýza organizace Naši politici o.s. upozorňuje na další případy politického vlivu a některé problematické nominace v kontrolních orgánech dopravních firem, jako jsou ČD, ČD Cargo či Povodí Labe. »
16. 2. 2015 / Tisková zpráva Dopravní federace, Hnutí DUHA a ICCT
Podle dnes zveřejněné studie Mezinárodní rady pro čistou dopravu (International Council of Clean Transportation) by v ČR mohlo vzniknout využíváním komunálních odpadů i z odpadů ze zemědělství, lesnictví a průmyslu pro výrobu motorových biopaliv tři tisíce stálých a sedm tisíc dočasných pracovních míst. V celé Evropě by do roku 2030 mohlo vzniknout tři sta tisíc pracovních míst. »
29. 1. 2015 / Tisková zpráva Dopravní federace
Ministr dopravy slíbil poskytnout krajům na letošní rok 4,4 miliardy korun ze státního rozpočtu na opravy, rekonstrukci a modernizaci krajských silnic. Dopravní federace upozorňuje, že pokud stát zároveň nebude řešit problém tranzitní kamionové dopravy na těchto silnicích, může se jednat o nehospodárně vynaložené prostředky. »
4. 12. 2014 / Tisková zpráva Dopravní federace
Dopravní federace NNO vidí před novým ministrem dopravy tři akutní úkoly: musí řešit stav čerpání končícího a přípravu nového Operačního programu Doprava, otázku zákona o liniových stavbách a budoucí nastavení mýtného systému. »
21. 8. 2014 / Tisková zpráva Dopravní federace
Přes sedmdesát obcí, které v Otevřeném dopise adresovaném ministrovi dopravy žádaly, aby mýtný systém po roce 2016 umožnil flexibilní zpoplatňování i silnic nižších tříd v závislosti na dopravním zatížení a pomohl tak regulovat tranzitní dopravu v obcích, se dočkaly přezíravé odpovědi. Podle ministra dopravy Antonína Prachaře je objíždění zpoplatněných komunikací „marginální záležitostí“ a obce mají dostatečné možnosti, jak se tranzitní dopravě bránit. »
2. 6. 2014 / Tisková zpráva Dopravní federace
Desítky měst a obcí jsou neúnosně zatíženy těžkou nákladní dopravou. Jak ukázal čerstvý průzkum mezi obcemi, situace je na mnoha místech stejná či spíše horší. Na vině je v mnoha případech současný mýtný systém, který vede k objíždění placených komunikací po silnicích nižších tříd. Dopravní federace a zástupci obcí nyní poslali otevřený dopis ministrovi dopravy s žádostí, aby mýtný systém po roce 2016 umožnil flexibilní zpoplatňování i silnic nižších tříd v závislosti na dopravním zatížení a pomohl tak regulovat tranzitní dopravu v obcích. »
20. 5. 2014 / Tisková zpráva Zeleného kruhu
Tisková zpráva Zeleného kruhu k výsledkům ankety pro kandidáty do Evropského parlamentu. Anketu připravila Dopravní federace ve spolupráci s Klimatickou koalicí a Zeleným kruhem. »
4. 12. 2013
Vláda v demisi dnes projedná materiál ministra dopravy k budoucnosti mýtného systému v ČR po roce 2016 [1]. Je potřeba, aby spolu s navrhovaným zpoplatněním všech silnic první třídy (vlastněných státem) došlo i ke zpoplatnění těch krajských silnic druhé a případně třetí třídy, jejichž zpoplatnění kraje kvůli velké zátěži nákladní dopravou požadují. Jinak se problém objíždění dnes zpoplatněných dálnic po silnicích nižších tříd pouze dále posune - ze silnic I. třídy na již dnes nadměrně zatížené krajské komunikace. »
22. 11. 2013
Ministerstvo životního prostředí po sedmi letech zkoumání sedmadvacetikilometrového úseku rychlostní silnice R49 od Lípy ke státní hranici vydalo z hlediska vlivů na životní prostředí nesouhlasné stanovisko. Vyhovělo tak tisícovkám místních obyvatel, obcím a občanským sdružením, které megalomanskou stavbu od počátku kritizovaly jako ekonomicky neefektivní, dopravně neodůvodněnou a ekologicky škodlivou pro obyvatele i valašskou přírodu. »
12. 11. 2013
Vláda bez důvěry ve středu 13. listopadu 2013 projedná a pravděpodobně schválí Dopravní sektorové strategie, fáze 2, klíčový dokument pro financování dopravních staveb s výhledem do roku 2050. [1] Jedná se o podklad, po jehož existenci se volalo mnoho let. Jeho vypracování požadovala i Evropská komise, neboť chce, aby existovalo vodítko pro rozhodování o tom, jaké projekty financovat z Operačního programu Doprava v letech 2014-2020. »
16. 10. 2013
Dopravní federace požádala všechny krajské lídry kandidátek devíti stran a uskupení, které mají šanci dostat se do Poslanecké sněmovny, o vyjádření ke stávajícímu stavu těžké nákladní dopravy na silnicích a k mýtnému systému. Všichni odpovídající se shodli na tom, že problém s těžkou nákladní dopravou na silnicích nižších tříd a v obcích je závažný. Velká část z nich by ho řešila výraznější podporou železnice a zpoplatněním objízdných úseků, někteří se domnívají, že pomoci by mohly spíše zákazové značky. »
17. 7. 2013
Hlavní město se chystá na „Den B“, což je krycí označení pro otevření tunelu Blanka. Dědictví předchozích vedení magistrátu, které každého Pražana ročně stojí víc jak deset tisíc korun, má ale být ospravedlněno. Primátor Tomáš Hudeček slibuje, že otevření komplexu v dubnu příštího roku vykompenzuje řadou opatření zklidňujících dopravu v centru Prahy. »
4. 7. 2013
Světová zdravotnická organizace (WHO) zveřejnila závěrečnou zprávu projektu, který přezkoumal současné vědecké poznání o vlivech znečištění ovzduší na zdraví lidí. Desítky předních odborníků ve zprávě shrnují aktuální výsledky vědeckého výzkumu a doporučují zpřísnit některé stávající limity znečištění, případně stanovit limity nové. Hodnocení WHO bylo provedeno s finanční podporou Evropské komise a mělo by posloužit k revizi politiky EU v oblasti ochrany ovzduší, která právě probíhá. To může mít značný význam také pro Českou republiku, neboť vdechování vzduchu znečištěného prachem má u nás na svědomí ročně asi 6400 předčasně zemřelých a dva tisíce pacientů, kteří musejí být hospitalizováni pro akutní srdeční nebo dýchací obtíže. »
20. 6. 2013
Members of the European Parliament’s Energy Committee in a vote today weakened an already modest proposal to fix EU biofuels policy, hampering the transition towards more sustainable biofuels. MEPs voted not only against accounting for biofuel emissions from indirect land-use change (ILUC) but even against reporting them, allowing biofuels that increase emissions compared to conventional diesel and petrol to count towards the 10% renewable energy target in transport by 2020. »
6. 5. 2013
Středočeský, Jihomoravský a Olomoucký kraj – to jsou regiony, které vedou v počtu obcí zatížených nadměrnou kamionovou dopravou. Těsně je následuje kraj Plzeňský a Vysočina. Vyplývá to z aktualizované mapy, kterou vpředvečer zahájení plánovaných oprav dálnice D1 na svých internetových stránkách zveřejňuje Dopravní federace. »
5. 12. 2012
Evropská ekologická organizace Transport & Environment dnes zveřejnila pravidelnou zprávu o plnění závazků automobilek ke snižování emisí oxidu uhličitého u osobních automobilů. Ve snaze splnit limit 95 gramů na ujetý kilometr nastavený Evropskou komisí pro rok 2020 se nejlépe daří automobilkám evropských výrobců, kteří se umístili na prvních devíti místech, zatímco konec žebříčku obsadili výrobci z Asie. Koncern Volkswagen, jehož součástí je i Škoda Auto, udělal velký skok, když zredukoval spotřebu u nových automobilů v roce 2010 o šest procent, avšak stále zůstává mezi velkými evropskými výrobci pozadu (na 6. místě). »
20. 11. 2012
Dopravní federace pořádá ve středu 21. listopadu seminář na téma Jak chránit obce před kamiony. Představí na něm i manuál, který nabízí přehled možných řešení zejména pro zástupce místních samospráv, ale i pro další zájemce o problematiku. »
11. 10. 2012
Dopravní federace se zeptala stovky lídrů krajských kandidátek napříč kraji a politickými stranami, zda vůbec, kdy a jak chtějí řešit problém objíždění nákladních vozidel po nezpoplatněných krajských silnicích. Odpověď je jasná: čekat na řešení ještě dlouhá léta je pro ně nepřijatelné. »
4. 10. 2012
Na pokrok v řešení neúnosné situace v oblasti mýtného si máme počkat až do roku 2017. To vyplývá z nového návrhu dopravní politiky ČR pro období 2014-2020, který připravilo Ministerstvo dopravy [1]. Dokument bude nyní procházet posouzením dopadů na životní prostředí. »
10. 4. 2012
V dnes zveřejněné zprávě označil NKÚ systém mýtného v ČR za drahý, diskriminační a nedořešený. Aleš Kuták k tomu za Dopravní federaci uvádí: „NKÚ potvrdil to, co se ví již dlouho: ČR uzavřela na mýtný systém smlouvu, z níž těží zejména provozovatelská firma. Systém navíc neumožňuje efektivně zpoplatnit hlavní objízdné trasy, což vede k tomu, že rostou dopady těžké nákladní dopravy na silnicích nižších tříd. Na jejich údržbu přitom není dostatek peněz. Ministerstvo dopravy musí tento začarovaný kruh rozetnout a připravit takový způsob pokračování a rozšíření mýtného systému, který tento klíčový nedostatek odstraní.“ »
30. 3. 2012
Ministerstvo dopravy a občanské sdružení Dopravní federace vyhlásily 2. ročník soutěže VOLNÁ CESTA. Jejím cílem je ohodnotit projekty, které napomáhají přesunu zboží ze silnice na železnici. »
28. 12. 2011
S koncem roku 2011 vydává Dopravní federace informační list uvádějící na pravou míru několik omylů, které se v české veřejné debatě opakovaně objevují v souvislosti s chystaným rozšířením výběru mýta od nákladních aut. »
6. 12. 2011
Při chystaném rozšíření výběru mýta pro nákladní dopravu na silnice prvních, druhých a případně i třetích tříd bude třeba zvažovat atraktivitu jednotlivých tras a podle toho zvolit výši kilometrického poplatku na ní. V případě atraktivních tras by se výše poplatku měla blížit sazbě za použití dálnic a rychlostních silnic, jinak se na dálnice a rychlostní silnice nepodaří vrátit dopravu, která je dnes z ekonomických důvodů objíždí. To je závěr případové studie, kterou pro Dopravní federaci zpracovala firma MOTRAN Research, s.r.o. »
29. 6. 2011
Ministr dopravy se podle vyjádření v dnešních Lidových novinách kloní k rozšíření mýtného pro nákladní dopravu pomocí bran na určitých úsecích silnic prvních tříd a krajské silnice a obce hodlá ponechat jako oběti objíždění [1]. Dopravní federace a Hnutí DUHA to považují za špatný krok, neboť povede k další devastaci okresních silnic v důsledku objíždění, nadále se bude zhoršovat kvalita života ve městech a vesnicích a sníží se i bezpečnost řadových motoristů. »
24. 5. 2011
Účastníci semináře "Budoucnost mýta v České republice" [1], který dnes v Poslanecké sněmovně uspořádala Dopravní federace, se shodli na následujících dvou bodech. »
19. 5. 2011
Na mapě vesnic a měst postižených kamionovou dopravou [1] přibyla další padesátka praporků. Ty ukazují, kde v zemi je situace nejzávažnější. Dopravní federace – sdružení několika ekologických organizací – mapu aktualizovala mimo jiné také na základě informací, které dostávala od samotných starostů. Chce tak upozornit na přetrvávající bezmoc obyvatel a obecních úřadů, jež nemohou omezit průjezd nákladních automobilů. »
4. 5. 2011
Už jen pár týdnů zbývá nákladním dopravcům pro přihlášení se do soutěže Volná cesta. Ta byla vyhlášena 29. března a je určena všem dopravcům, kteří v minulosti přesunuli zboží z aut do vlaků. »
21. 4. 2011
Ekologické organizace vyzývají dnes jmenovaného ministra dopravy Radka Šmerdu, aby se ve svém úřadu zaměřil na dva zásadní úkoly: stanovení priorit ve výstavbě silnic i železnic a rozšíření mýtného na silnice nižších tříd. Kroky nového ministra tak můžou pozitivně ovlivnit směřování dopravního sektoru na mnoho let dopředu. »
30. 3. 2011
Ministerstvo dopravy vyhlásilo soutěž pro nákladní dopravce. Pokud přesunou přepravu zboží z kamionů do vlaků, mohou získat ocenění. Úřad tak chce více podpořit ekologicky příznivější způsoby dopravy, přiblížit se standardům v Evropě a částečně tak odlehčit pozemním komunikacím. »
29. 12. 2010
Kamiony ničící skanzen v Zubrnicích, popraskané silnice i zdi domů, stížnosti obyvatel na hluk, velké finanční náklady a bezmoc obecních úřadů při omezování průjezdu nákladních automobilů. O těchto a dalších problémech s nákladní dopravou se můžete dočíst v Mapě obcí postižených kamionovou dopravou [1], kterou dnes zveřejnila Dopravní federace. Mapa byla vytvořena a je stále aktualizována na základě informací z médií či od samotných starostů. V současnosti zahrnuje stovku obcí, kde kamionová doprava ztěžuje obyvatelům život. »
1. 10. 2010
Ministerstvo dopravy dnes jedná se zástupci dopravců o chystaném zvýšení sazeb mýtného od nového roku, které by se v průměru měly zvednout o čtvrtinu. Dopravní federace se však obává, že bez rozšíření výběru mýtného na celou silniční síť zvýší takový krok negativní dopady na život v průjezdných městech a vesnicích a dále sníží bezpečnost a plynulost dopravy na malých silnicích. »
20. 9. 2010
Ekologické organizace upozorňují, že dnes otevřený nový úsek dálničního okruhu kolem Prahy absolutně neřeší problém kamionové dopravy v Praze. Kamiony budou i nadále vyhledávat silnice nižších tříd, kde nemusí platit mýtné. I v budoucnu tak budou okraje Prahy a její okolí sužovat četné dopravní komplikace. »
13. 8. 2010
Hlavním důsledkem rozhodnutí ministra dopravy Víta Bárty, že úplně zastaví modernizaci železnic, aby mohl přesunout 1,1 miliardy korun na úhradu předražených dálnic, bude podle ekologických organizací více kamionů na českých silnicích. Dopravní federace a Hnutí DUHA proto varovaly, že na ministrem anoncované škrty doplatí nejen miliony cestujících v osobních vlacích, ale také řidiči a lidé ve městech či obcích, které obtěžují kamiony. »
12. 8. 2010
Členové Dopravní federace se dnes obrátili na ministra dopravy Víta Bártu s požadavkem, aby při ohlášených škrtech nepodlehl tlaku stavebních firem. Návrh stavební lobby na „zlevnění“ staveb silnic nerealizací protihlukových stěn a ekoduktů je věcný i právní nesmysl a nelze ho proto brát vážně. Ministr by měl především zastavit některé zjevně neopodstatněné a předražené projekty a začít pracovat na koncepci rezortu, která definuje skutečné priority. »
5. 8. 2010
Pokud ministr Bárta zítra přislíbí státní dotaci na stavbu jezů na dolním Labi, musí jasně říci, které stavby obchvatů měst a obcí chce zastavit. Ministerstvo dopravy již oznámilo, že díky vládním škrtům zruší řadu silničních a dálničních staveb. Dodatečný slib miliardových dotací do neefektivní vodní dopravy by vedl k rozšíření seznamu o zrušené obchvaty. »
29. 7. 2010
Na dvě desítky starostů společně s pěticí občanských sdružení již podpořily memorandum za rozšíření mýtného pro nákladní dopravu na všechny silnice. Znění memoranda společně se seznamem signatářů zveřejnila na svých webových stránkách Dopravní federace. Zde ho mohou podpořit i další obce a organizace [1]. »
26. 7. 2010
Dvacet let nekoncepčnosti, iracionálního snění o finančních možnostech státu a plýtvání veřejnými prostředky na často nepřesvědčivě odůvodněné projekty. Tato praxe musí skončit. Je čas, aby ministerstvo dopravy zpracovalo seriózní analýzu priorit v údržbě a budování dopravní infrastruktury. Uvádí to dnes zveřejněná analýza „Kde se ztrácejí miliardy?“, která vznikla ve spolupráci Ekologického právního servisu, Hnutí DUHA a Dopravní federace v rámci iniciativy Cena dálnic. »
13. 7. 2010
V Rudné u Prahy proběhl ilegální pokus o zamezení nadměrné kamionové dopravy. Dokumentární spot natočený při akci byl pořízen na podporu soutěže „To je on – kamion!, vyhlášené Dopravní federací. »
11. 5. 2010
Dopravní federace dnes zahajuje 2. ročník soutěže s názvem „To je on – kamion!“ o nejlepší fotografii či krátké video na téma Jak kamiony škodí lidem ve městech a vesnicích. Vítěz soutěže bude moci celý rok cestovat vlakem první třídou zdarma po celé republice. »
18. 2. 2010
Hnutí DUHA a Dopravní federace [1] uvítaly zprávu, že Pardubický kraj zvažuje během několika let zavést mýtné i na vybraných silnicích II. a III. třídy [2]. Lidem na Pardubicku by tak ubylo výfukových plynů, hluku a nebezpečných kamionů, dodávají ekologické organizace. Pardubický kraj uvažuje o zpoplatnění některých silnic pomocí satelitního systému do tří let. Z výnosů hodlá financovat údržbu krajských silnic, které jsou devastovány těžkou nákladní dopravou. »
28. 12. 2009
Kvůli špatně provedenému vylepšení mýtného po Novém roce stoupne počet nákladních vozů, které budou jezdit po silnicích a přes obce či města namísto po dálnicích. Ekologické organizace proto dnes opakují apel na vládu a poslance, aby platby urychleně rozšířili na kompletní silniční síť. »
5. 11. 2009
Foto-video soutěž na téma „Jak kamiony znepříjemňují lidem život“ již zná své vítěze. O hlasy poroty a veřejnosti se utkalo celkem 144 přihlášených fotografií a videospotů ze všech koutů ČR. Všechny poukazují na těžké soužití obyvatel měst, obcí, či dalších motoristů s nekontrolovaně bující kamionovou dopravou. »
22. 10. 2009
Na stránkách www.tojeonkamion.cz je ještě deset dní možné hlasovat pro fotografie, které nejzajímavěji vystihují zatížení obyvatel kamionovou dopravou. Prohlédnout si zde můžete více než stovku fotografií z celé České republiky mapující problematiku nákladní silniční dopravy tak, jak ji zachytili obyvatelé měst a obcí či motoristé na menších silnicích. »
23. 9. 2009
Poslanci začnou zítra projednávat návrh státního rozpočtu s úspornou podobou deficitu. Očekávané spory o škrty ve školství, zmrazení důchodů a snižování sociálních výdajů mají elegantní řešení. Hnutí DUHA a Dopravní federace [1] navrhují, že se stačí kriticky zhodnotit rozpočet Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI), který minulý týden schválila vláda. Ten má i v těžké době dosáhnout rekordních 96 miliard korun. »
17. 9. 2009
KDY: Neděle 20. září od 14:00 do 19:00 hodin KDE: V rámci akce Zažít město jinak, horní část Jugoslávské ulice, Praha 2 CO: Fotoreportáž zobrazující problematiku kamionové dopravy tak, jak ji zachytil fotograf René Jakl. »
9. 9. 2009
Sněmovna dnes definitivně schválila novelu zákona o pozemních komunikacích, která od roku 2010 rozšíří placení mýtného i na menší auta nad 3,5 tuny. Dále se zavádí možnost upravit mýtné poplatky nejen podle počtu náprav, ale i podle ročního období nebo denní doby. Hnutí DUHA a Dopravní federace [1] tento krok vítají. Aby byl systém nastaven správně, navrhují poslancům přijetí ještě další opatření:... »
3. 9. 2009
Od zítřka budou kamiony zase o něco více znepříjemňovat lidem život. Končí totiž platnost prázdninových zákazů [1] jízd kamionů. Dopravní federace na základě rešerše mediálních příspěvků zveřejnila mapu [3] padesátky měst a obcí, kde místní obyvatelé kamionovou dopravou trpí nejvíce. Mapa je přístupná na adrese www.dopravnifederace.cz/mapa-obci/. Pro aktualizaci mapy Dopravní federace uvítá další příspěvky a spolupráci od postižených lidí. »
10. 6. 2009
Sněmovna dnes pustila do druhého čtení novelu zákona o pozemních komunikacích, která od roku 2010 rozšíří placení mýtného i na menší auta nad 3,5 tuny. Dále se zavádí možnost upravit mýtné poplatky nejen podle počtu náprav, ale i podle ročního období nebo denní doby. Hnutí DUHA a Dopravní federace tento krok vítají, nepovažují jej však za zcela systémový. Aby byl systém nastaven správně, musí poslanci přijmout ještě další opatření... »
29. 5. 2009
Dopravní federace vítá, že Oranžová kniha Dopravy, kterou včera představila ČSSD, reflektuje i potřebu zdokonalení systému mýtného. Pokud jde striktně o otázku zpoplatňování kamionů a omezování jejich negativních vlivů, je představa ČSSD [1] v řadě bodů prioritám Dopravní federace blízká. Měla by však výrazněji akcentovat dvě věci: »
27. 5. 2009
Dopravní federace dnes zahajuje soutěž s názvem „To je on – kamion!“ o nejlepší fotografii či videospot zachycující, jak silniční nákladní doprava může znepříjemnit život. Vítěz soutěže může zdarma procestovat 4000 kilometrů po celé republice. Cílem soutěže je zviditelnit problém přebujelé kamionové dopravy na českých silnicích, obzvláště v obcích, které leží na objízdných trasách zpoplatněných úseků. »
28. 4. 2009
Hnutí DUHA a Dopravní federace [1] v souvislosti s avizovanou protestní akcí kamionového sdružení Česmad Bohemia ve středu vzkazují vládě, aby neustupovala nátlaku na snížení mýtného. Vláda se hrozbám Česmadu vyhne pouze tehdy, pokud podnikne rázná opatření, která pomohou zastavit rapidní růst kamionové dopravy. »
15. 1. 2009
Zásadní vylepšení mýtného, které pomůže dostat náklady z kamionů na železnici, je podle Hnutí DUHA hlavním úkolem pro nového ministra dopravy. Pouze tak vláda zajistí bezpečnější silnice, méně hluku a výfukových plynů. Premiér dnes oficiálně anoncoval, že na ministerský post usedne Petr Bendl. »
30. 12. 2008
Vláda nesplnila svůj vlastní záměr, že od Nového roku budou kamiony platit mýtné na všech státních silnicích, podotkly dnes Dopravní federace a Hnutí DUHA. Nákladní vozy tak budou dál obtěžovat okolní obce hlukem či výfukovými plyny a překážet ostatním řidičům. »
14. 1. 2008
Srovnání systémů mýtného pro kamiony v zemích EU a Švýcarsku vychází dnes v češtině. Vydává jej Dopravní federace ve spolupráci s evropskou ekologickou organizací Transport and Environment. Česká republika z něj nevychází právě nejlépe. »
27. 12. 2007
Vláda nesplnila svůj vlastní záměr, že od Nového roku se mýtné na dálnicích bude týkat všech nákladních aut, podotkly dnes Dopravní federace a Hnutí DUHA. Podle zelených organizací tak promeškala důležitou šanci motivovat firmy, aby své zboží přepravovaly po železnici." »

Úvod | Mapa obcí | O nás | Témata | Aktuality | Publikace | Kontakt

© dopravnifederace.cz / webdesign: gingercandy